Podmínky pro půjčení vybavení

Zde se můžeš dočíst o našem desateru podmínek. 
Před půjčením naší věci si prosím přečti pozorně tyto podmínky.

1) Opatření proti krádeži a poškození – jistina
Na každé pronajímané věci je vybírána jistina. Jistina slouží jako opatření proti krádežím či poškození. Cena jistiny je u každého předmětu v našem katalogu stanovena od námi odhadované hodnoty (činí většinou cca 25% tohoto odhadu). Tato jistina je vratná v případě bezproblémového a včasného navrácení předmětu.
Pokud je věc poškozená nebo nevrácena má pronajímatel právo si ponechat 100 % vybrané jistiny. V případě poškození předmětu zvažuje pronajímatel míru zavinění nájemcem a stanovuje procento jistiny, které si ponechá z důvodu nápravy škody. Nájemce může škodu po domluvě odčinit opravením věci či poskytnutím stejného nového (stejného) předmětu – v takovém případě se jistina vrací.

2) Poplatek
Cena za pronajaté vybavení je stanovena a uvedena zvlášť u každého z našich předmětů v katalogu.
Tento příspěvek pokrývá náklady na reprodukci věcí, provozu naší pobočky, příspěvky na naše další aktivity, další náklady a vytváření rezervy. Případný zisk je znovu vkládán do rozvoje našich aktivit. Zakladatelé projektu nejsou za svou práci nijak finančně ohodnoceni, všechny finanční prostředky se vkládají zpět do fungování projektu a jeho šíření. Za podporu moc děkujeme!

3) Doba výpůjčky
Doba výpůjčky je standardně týdenní. Nájemce má možnost si půjčku předmětu prodloužit o jeden další týden zasláním požadavku na e-mailovou adresu kolektiv@libraryofthings.cz nejpozději 24 hodin před uplynutím výpůjční doby. Pronajímatel může a nemusí prodloužení výpůjční doby odsouhlasit. Prodloužení výpůjční doby je platné až po písemném odsouhlasení příjemcem emailu z řad týmu pronajímatele. V takovém případě pronajímatel účtuje dodatečnou cenu za prodlouženou dobu nájmu předmětu odpovídající jeho ceně za týdenní půjčení.
Půjčené vybavení lze vrátit pouze v otevírací době pronajímatele, či při konání doprovodného programu – v žádném jiném čase (pokud se strany nedohodnou jinak). Nájemce je povinen hlídat včasnost navrácení půjčované věci, pokud pochybí a nekomunikuje, jedná pronajímatel dle bodu 4).

4) Sankce za včasné nevrácení předmětu
Pokud doba výpůjčky překročí smluvenou dobu výpůjčky a pronajímatel o tom nebyl dopředu vyrozuměn, jsme nuceni zakročit k sankčním krokům. Sankční sazba je 50 Kč za každý započatý den.
V případě zjištění krádeže nebo prodlevy vrácení předmětu může pronajímatel kontaktovat složky činných v trestném stíhání a jít kvůli krádeži (či zpronevěře) až k soudu.

5) Prohlášení
Nájemce prohlašuje, že půjčenou věc použije pouze k úkonům pro daný předmět typickým, a že nebude s věcmi nakládat, jak není v obecné zvyklosti. Zároveň prohlašuje, že si je vědom zásad používání předmětu, jeho stavu a ochraně zdraví při jeho používání. Tyto skutečnosti budou při předání předmětu zrevidovány. Pokud by k těmto pokynům nedošlo, není možné výpůjčku předmětu zrealizovat. Je povinností nájemce, aby na všechny tyto bezpečnostní opatření dával pozor a řídil se podle nich. Pronajímatel udělá vše, co je v jeho silách, aby došlo k alespoň dostatečné bezpečnostní ukázce práce s předmětem, ale není odpovědný za dodržování bezpečnosti nájemcem. Pokud by nebylo cokoliv jasné, má nájemce právo a povinnost se na danou záležitost doptat a to i po předání předmětu. V případě úrazu, jiné zdravotní komplikace či hmotné škody – vše způsobené půjčeným předmětem či při jeho používání – na sebe bere nájemce veškerou zodpovědnost, jedná na vlastní riziko a nebude nárokovat na pronajímateli žádné odškodnění a vzdává se v takovém případě možnosti dovolání tohoto nároku u soudu.

6) Kontrola při a po výpůjčce
Obě strany deklarují, že při půjčení předmětu zkontrolovali společně jeho funkčnost a stav. Pronajímatel kontroluje také domluvenou výši platby, zaplacení jistiny a následnou včasnost navrácení předmětu. Dále při předání věci zpět kontroluje stav před nájemcem. Případné nesrovnalosti musí být předem ohlášeny. Pokud pronajímatel zjistí zamlčenou skutečnost, jistina se nevrací.

7) Záznam předání a příběh
Při předání věci dojde k zaznamenání předání věci psanou formou a při navrácení nám nájemce poví, jak s danou věcí nakládal, k čemu mu pomohla, co díky ní zažil apod. Pronajímatel bude tímto způsobem anonymně monitorovat příběhy věcí a bude je využívat k tvorbě statistik a mapy, kam se věci podívaly, co kuriózního dělaly. Nájemce souhlasí se sdělením příběhu podpisem nájemní smlouvy při výpůjčce. Příběh může (ale nemusí) být doprovázen fotografií z dané aktivity. Za ni bude pronajímatel velmi vděčný.

8) Odpovědnost při zpoždění návratu předmětu
Pronajímatel není odpovědný za nespolehlivé nájemce věcí, kteří se zpozdí s navrácením předmětu při návazných rezervacích. Vynasnaží se maximálně pro hladký průběh předávání předmětů, avšak není všemocný a proto nemůže ručit za nespolehlivé nájemce.

9) Zpracování osobních údajů
Library of Things, z.s. zpracovává osobní údaje svých zákazníků. Všechny povinně zadávané informace jsou sbírány na základě právní povinnosti. Další osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně a jsou dále zpracovány pro další účely pouze při udělení souhlasu během registrace. Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické i papírové formě v souladu s platnými zákony České republiky i Evropské unie a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

10) Co máme rádi?
Přívětivost a férové jednání se vždy vyplatí. Těšíme se na zodpovědné a milé lidi! 🙂